UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na numer konta bankowego
 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach
 
Bank Spółdzielczy w Strykowie ul. Warszawska 29
83 8785 0002 2001 0010 4245 0001
 
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

Drodzy Rodzice,

w poniższym dokumencie znajdują się ogólne warunki ubezpiecznia następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpiecznia w PZU.

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

09 września 2020 (środa) - godzina 17:30

27 listopada 2020 (piątek) - godzina 17:30

29 stycznia 2021 (piątek) - godzina 17:30

16 kwietnia 2021 (piątek) - godzina 17:30

O ewentualnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

zostanie podany niebawem


Wykaz podręczników nieobjętych dotacją na zakup podręczników w roku szkolnym 2020/2021

application/pdf wykaz podręcznikow rok szkolny 2020-2021.pdf (180.1 kB)

Informacja na temat zagrożeń związanych z e-papierosami

Drodzy Rodzice,

w trosce o dobro oraz zdrowie młodzieży przygotowane zostały przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Zachęcamy do zapoznania się z niżej zamieszczonymi materiałami.

Informacja na temat zagrożeń związanych z e-papierosami

application/pdf MEN i GIS_Informacja na temat zagrozen dotyczacych e-papierosow.pdf (112.1 kB)

Wpłaty na obiady - numer konta

Numer konta bankowego do płatności za obiady:

Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

16 8785 0002 2001 0000 0039 0004

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest uiszczana opłata .

W przypadku odliczeń proszę kontaktować się z sekretariatem w celu podania kwoty, jaką należy wpłacić za obiady w danym miesiącu 42 719 89 16 .

Opłata do 10 każdego miesiąca.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na odrę  oraz w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji w liście do Rodziców  zwraca się  z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz chronienie ich przed skutkami chorób zakaźnych.

 

Egzamin Ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne w informatorze. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Dziennik elektroniczny

Ustalenia dotyczące zasad uzupełniania zapisów  w dzienniku elektronicznym oraz zamieszczania w nim dodatkowych informacji podjęte przy współpracy z przedstawicielami Rady Rodziców w dniu 08 maja 2017. 

1. Bieżące oceny uczniów wpisywane są przez nauczycieli systematycznie (ocena otrzymana w danym tygodniu nauki musi zostać wpisana do dziennika elektronicznego do końca owego tygodnia - czyli najpóźniej do piątku).
2. Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego termin każdej pracy klasowej bądź sprawdzianu ocenianego w obszarze I (za 5 punktów) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podając ogólny zakres materiału, którego dotyczy praca klasowa bądź sprawdzian.
3. Nauczyciele mogą wpisać do dziennika termin poprawy pracy klasowej bądź sprawdzianu ocenianego w obszarze I, jeżeli poprawa ta dotyczy większej grupy uczniów danej klasy.
4. Nauczyciele poloniści przekazują za pośrednictwem dziennika terminy lektur omawianych w danym półroczu, do wiadomości rodziców.

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych. Proszę o osobiste zgłaszanie opiekunowi świetlicy odbiór dziecka z zajęć świetlicowych!