DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Informacja na temat strajku nauczycieli

Drodzy Rodzice.

W związku z planowanym od 08 kwietnia 2019 roku bezterminowym strajkiem nauczycieli zwracam się z prośbą do Rodziców o zapewnienie w tych dniach opieki dzieciom.

Ze względu na braki kadrowe, związane z organizacją protestu nauczycieli, szkoła zapewni opiekę w ograniczonym zakresie – zajęcia opiekuńcze, brak zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

O wszelkich zmianach organizacji Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

List do Rodziców w sprawie strajku

application/pdf list_strajk (70.4 kB)

Informacja Pani Minister Edukacji Narodowej

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi - okresem wypoczynku, relaksu, ale też zagrożeń związanych ze spędzanym poza kontrolą rodziców czasem - Pani Minister oraz Główny Inspektor Sanitarny pragną zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia związane z zażywaniem środków psychoaktywnych przez coraz młodszych uczniów.

Zachęcamy do lektury i życzymy bezpiecznego wypoczynku.

Konsultacje nauczycieli 2018-2019

Zapraszamy serdecznie na konsultacje, podczas których nauczyciele są do Państwa dyspozycji.

Harmonogram w poniższym pliku.

Wpłaty na obiady - numer konta

Numer konta bankowego do płatności za obiady:

Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

16 8785 0002 2001 0000 0039 0004

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest uiszczana opłata .

W przypadku odliczeń proszę kontaktować się z sekretariatem w celu podania kwoty, jaką należy wpłacić za obiady w danym miesiącu 42 719 89 16 .

Opłata do 10 każdego miesiąca.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na odrę  oraz w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji w liście do Rodziców  zwraca się  z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz chronienie ich przed skutkami chorób zakaźnych.

 

Organizacja świetlicy w roku szkolnym 2018 / 2019

application/pdf Info_rodzic_ swietlica 01.04.pdf (58.2 kB)

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018 / 2019

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami,

które w roku szkolnym 2018 / 2019 odbywać się będą:

10 września 2018 godzina 17.30

15 listopada 2018 godzina 17.30

21 stycznia 2019 godzina 17.30

08 kwietnia 2019 godzina 17.30

20 maja 2019 godzina 17.30

Egzamin Ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne w informatorze. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Dziennik elektroniczny

Ustalenia dotyczące zasad uzupełniania zapisów  w dzienniku elektronicznym oraz zamieszczania w nim dodatkowych informacji podjęte przy współpracy z przedstawicielami Rady Rodziców w dniu 08 maja 2017. 

1. Bieżące oceny uczniów wpisywane są przez nauczycieli systematycznie (ocena otrzymana w danym tygodniu nauki musi zostać wpisana do dziennika elektronicznego do końca owego tygodnia - czyli najpóźniej do piątku).
2. Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego termin każdej pracy klasowej bądź sprawdzianu ocenianego w obszarze I (za 5 punktów) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podając ogólny zakres materiału, którego dotyczy praca klasowa bądź sprawdzian.
3. Nauczyciele mogą wpisać do dziennika termin poprawy pracy klasowej bądź sprawdzianu ocenianego w obszarze I, jeżeli poprawa ta dotyczy większej grupy uczniów danej klasy.
4. Nauczyciele poloniści przekazują za pośrednictwem dziennika terminy lektur omawianych w danym półroczu, do wiadomości rodziców.

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych. Proszę o osobiste zgłaszanie opiekunowi świetlicy odbiór dziecka z zajęć świetlicowych!