UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Pedagog i Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY – p. Wioletta Walak

Na czym polega jego praca?
Nie prowadzi zajęć dydaktycznych, nie naucza konkretnego przedmiotu i nie stawia stopni.
Prowadzi natomiast zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Do jego obowiązków należy:
1) diagnozowanie środowiska ucznia
2) rozpoznawanie możliwości oraz potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
8) wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
9) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia
10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Aby osiągnąć zamierzone cele pedagog szkolny współpracuje z:
a) rodzicami
b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
d) kuratorami, sądami i policją.        
 

Godziny pracy pani pedagog Wioletty Walak w roku szkolnym 2018 / 2019

Poniedziałek  8.00 - 14.35

Wtorek 7.10 - 15.15

Środa 10.45 - 13.40

Czwartek 10.45 - 12.35

Piątek 8.45 - 12.35


PSYCHOLOG SZKOLNY - p. Katarzyna Królikowska

Prawie każdy przeżywa okresy, gdy trudno jest mu poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znalazł, doświadcza lęku, napięcia, zwątpienia.

Praca psychologa związana jest z pojęciem osobowości, rozwojem emocjonalnym i psychicznym człowieka.
Kontaktu z psychologiem poszukują osoby zdrowe, które na obecnym etapie swojego życia:

 • przeżywają trudności z sobą samym lub w kontaktach z innymi ludźmi,
 • pragną pogłębić świadomość siebie poprzez lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań.


Naczelną wartością w pracy psychologa  jest dobro osoby zgłaszającej się do mnie i pomaganie jej w przezwyciężaniu kłopotów i trudności.
W kontaktach z młodymi ludźmi najczęstszymi obszarami pracy są:

 •           poczucie własnej wartości,
 •           trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami,
 •           poczucie osamotnienia, odrzucenia,
 •           stany lękowe,
 •           konflikty z rówieśnikami, dorosłymi,
 •           nieumiejętność radzenia sobie z napięciem,
 •           autoagresja (działanie na szkodę własnego zdrowia i życia np. tendencje samobójcze, eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami),
 •           agresja i przemoc,
 •           problemy rodzinne,
 •           kłopoty z nauką.

Kontakt z psychologiem jest dobrowolny. Podstawą pracy są indywidualne spotkania z uczniem zgłaszającym się samodzielnie z określonym problemem

Drugą grupę stanowią uczniowie kontaktujący się z psychologiem po wstępnej rozmowie i sugestii rodzica, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
Jeśli czujesz się zagubiony, bezradny – proponuję pomoc, wsparcie, życzliwość. Być może szczera rozmowa i próba wspólnej analizy problemu pozwolą znaleźć rozwiązanie, odzyskać wiarę i siły.

Zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa obowiązuje mnie poufność i dyskrecja oprócz sytuacji, kiedy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.

 
Godziny pracy pani psycholog Katarzyny Królikowskiej w roku szkolnym 2018/2019:

Wtorek  12.40 - 15.30

Środa 12.40 - 13.50

Czwartek 8.30 - 12.45

Piątek 8.00 - 10.45