Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Pedagog i Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY – p. Wioletta Walak

Na czym polega jego praca?
Nie prowadzi zajęć dydaktycznych, nie naucza konkretnego przedmiotu i nie stawia stopni.
Prowadzi natomiast zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Do jego obowiązków należy:
1) diagnozowanie środowiska ucznia
2) rozpoznawanie możliwości oraz potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
8) wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
9) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia
10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Aby osiągnąć zamierzone cele pedagog szkolny współpracuje z:
a) rodzicami
b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
d) kuratorami, sądami i policją.        
 

Godziny pracy pani pedagog Wioletty Walak w roku szkolnym 2018 / 2019

Poniedziałek  8.00 - 14.35

Wtorek 7.10 - 15.15

Środa 10.45 - 13.40

Czwartek 10.45 - 12.35

Piątek 8.45 - 12.35


PSYCHOLOG SZKOLNY - p. Katarzyna Królikowska

Prawie każdy przeżywa okresy, gdy trudno jest mu poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znalazł, doświadcza lęku, napięcia, zwątpienia.

Praca psychologa związana jest z pojęciem osobowości, rozwojem emocjonalnym i psychicznym człowieka.
Kontaktu z psychologiem poszukują osoby zdrowe, które na obecnym etapie swojego życia:

 • przeżywają trudności z sobą samym lub w kontaktach z innymi ludźmi,
 • pragną pogłębić świadomość siebie poprzez lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań.


Naczelną wartością w pracy psychologa  jest dobro osoby zgłaszającej się do mnie i pomaganie jej w przezwyciężaniu kłopotów i trudności.
W kontaktach z młodymi ludźmi najczęstszymi obszarami pracy są:

 •           poczucie własnej wartości,
 •           trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami,
 •           poczucie osamotnienia, odrzucenia,
 •           stany lękowe,
 •           konflikty z rówieśnikami, dorosłymi,
 •           nieumiejętność radzenia sobie z napięciem,
 •           autoagresja (działanie na szkodę własnego zdrowia i życia np. tendencje samobójcze, eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami),
 •           agresja i przemoc,
 •           problemy rodzinne,
 •           kłopoty z nauką.

Kontakt z psychologiem jest dobrowolny. Podstawą pracy są indywidualne spotkania z uczniem zgłaszającym się samodzielnie z określonym problemem

Drugą grupę stanowią uczniowie kontaktujący się z psychologiem po wstępnej rozmowie i sugestii rodzica, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
Jeśli czujesz się zagubiony, bezradny – proponuję pomoc, wsparcie, życzliwość. Być może szczera rozmowa i próba wspólnej analizy problemu pozwolą znaleźć rozwiązanie, odzyskać wiarę i siły.

Zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa obowiązuje mnie poufność i dyskrecja oprócz sytuacji, kiedy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.

 
Godziny pracy pani psycholog Katarzyny Królikowskiej w roku szkolnym 2018/2019:

Wtorek  12.40 - 15.30

Środa 12.40 - 13.50

Czwartek 8.30 - 12.45

Piątek 8.00 - 10.45