W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Zasady, kryteria oraz dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z:
Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2020/2021
 
Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 21.02.2020 r do dnia 28.02.2020r .
 
 
Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z:
 Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2020/2021
 
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie karty zgłoszenia kandydata.
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.