UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wolontariat

W naszej szkole w sposób szczególny krzewimy idee wolontariatu. Co roku organizujemy akcje na rzecz zwierząt i tych wszystkich, którzy potrzebują i jesteśmy w stanie pomóc.

 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA IDEI PROPAGOWANIA AKCJI WOLONTARIATU TO:

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności.

3. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi.

5. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.

6. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

8. Rozwijanie zainteresowań.

9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

10. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.

11. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.

12. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu .

13. Opowiadanie się za określonymi wartościami.

14. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

15. Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży.

16. Lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania.

17. Stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne.

18. Zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi.

NASZE DZIAŁANIA WOLONTARYJNE NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO:

1. Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.

2. Organizowanie akcji "Młodzież czyta dzieciom".

3. Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich korepetycji.

4. Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych, m. in. z okazji "Dnia bez przemocy".

5. Organizowanie zbiórki karmy dla ptaków.

6. Dokarmianie ptaków w czasie zimy.

NASZE DZIAŁANIA WOLONTARYJNE NA RZECZ ŚRODOWISKA POZASZKOLNEGO:

* współpraca z Domem Dziecka w Grotnikach: przygotowanie i przeprowadzanie akcji na rzecz wychowanków domu dziecka - odwiedziny szkolnych wolontariuszy w domu dziecka, integracja z mieszkańcami, pomoc rzeczowa,

* współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Głownie polegająca na opiece nad zwierzętami; organizowanie zbiórki żywności, koców, poduszek dla zwierząt na terenie szkoły,

* współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Głownie: wizyty w okresie Świąt Bożego Narodzenia z przedstawieniem „Jasełka” celem utrzymania przyjaznych kontaktów z podopiecznymi placówki,

* współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami: Fundacją Pomocy Humanitarnej "Redemtroris Missio”, udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci w Afryce takich jak: "Kup pan szczotkę", "Opatrunek na ratunek", "Ołowek dla Afryki",

* współpraca ze strykowskim oddziałem "Szlachetnej Paczki", w ramach, której organizujemy zbiórki żywności oraz środków chemicznych dla potrzebujących,

* organizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

* zbiórki makulatury,

* zbiórka korków plastikowych

POPRZEZ NASZE INICJATYWY WOLONTARYJNE CHCEMY:

- dostarczyć młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wiadomości dotyczącej ludzi potrzebujących,

- nauczyć odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.

- rozbudzić troskę o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym,

- wskazywać, czym jest empatia i cierpliwość,

- pomagać innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.